Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Cầu Nguyện Theo Kinh Mân Côi


NĂM SỰ VUI

THỨ NHẤT : Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
1- Lời Chúa theo thánh Luca (Lc 1,26–38) :
“Khi ấy, Thiên Chúa sai sứ thần Ga-bri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà."
Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghiã gì. Sứ thần liền nói : "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên con trẻ là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ða-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "      
Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."    
Bấy giờ bà Maria nói : "Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.”
2- Suy niệm :
(Giữ thinh lặng 1-2 phút. Đọc lại những hàng chữ có gạch dưới để suy niệm.
Trong thinh lặng, mỗi người tự hỏi :
- Mẹ Maria đã sống đẹp lòng Thiên Chúa; nghĩa là Mẹ đã sống khiêm nhường, tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa; còn tôi, tôi đã sống khiêm nhường, tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa như Mẹ Maria chưa ?) 
3- Lời nguyện :
 Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã được Thiên Chúa chọn là người cộng tác trong vai trò làm Mẹ Chúa Cứu Thế; bởi vì Mẹ đã sống đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ đã khiêm nhường, tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa. Hôm nay chúng con quyết tâm noi gương Mẹ sống khiêm nhường, tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa để xứng đáng là con của Mẹ và là người cộng tác với Thiên Chúa trong vai trò người môn đệ.     
Lạy Chúa Cha toàn năng và yêu thuơng, Chúa đã sai Ngôi Hai xuống trần gian mặc lấy bản tính loài người trong lòng Trinh Nữ Maria. Xin Chúa cho chúng con biết sống khiêm nhường giống như Người để cộng tác vào chương trình cứu độ lớn lao và lâu dài của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.       
3- Ðọc kinh : Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,
                        một kinh Sáng Danh, và :
            Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa Hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.
* * *
THỨ HAI :  Ðức Bà đi viếng bà thánh Isave.           
                     Ta hãy xin cho được lòng yêu người.           
 1- Lời Chúa theo thánh Luca (Lc 1,39-45)
Bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Za-cha-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.
Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."    


2- Suy niệm :
(Giữ thinh lặng 1-2 phút để suy niệm :
a. Mẹ Maria đã được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Mẹ đã thể hiện tình yêu thương, đi thăm viếng và giúp đỡ bà Êlisabét đang mang thai trong lúc tuổi già; còn tôi, tôi đã đi thăm viếng và giúp đỡ những người đau khổ, nghèo đói chung quanh tôi chưa? 
b. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, bà Êlisabét đã nhận ra Mẹ Maria là Mẹ Chúa Cứu Thế và là người có phúc hơn mọi người nữ; còn tôi, tôi đã sống như Mẹ để được Chúa chúc phúc chưa?) 
3-Lời nguyện :
Lạy Mẹ Maria, Mẹ yêu thương người chị họ là bà Ê-li-sa-bét, nên vừa khi hay tin người chị đã có thai trong lúc tuổi già, Mẹ đã vội vã đi thăm viếng và giúp đỡ. Chúng con nài xin Mẹ giúp chúng con cũng có lòng yêu thương như Mẹ, biết giúp đỡ những người chung quanh nhiều hơn.
Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã soi sáng cho bà Ê-li-sa-bét nhận ra Mẹ Maria là người có phúc hơn các người phụ nữ và là Mẹ Chúa Cứu Thế. Xin Chúa soi sáng cho chúng con nhận biết và yêu thương tất cả mọi người trên thế giới này, bởi vì tất cả đều là anh chị em với nhau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
4- Ðọc kinh : Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,
                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …          

* * *
THỨ BA : Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá.
                 Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.     
1- Lời Chúa theo thánh Luca (Lc 2,6-20)   
“Khi hai ông bà về Belem, thì bà Maria đã tới ngày sinh. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.     
Trong vùng ấy, có nhữrng người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kià sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng.
Nhưng sứ thần bảo họ : "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ða-vít, Người là Ðấng Ki-tô Ðức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ."
Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:           
            "Vinh danh Thiên Chúa trên trời,       
            Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."       
Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." 
Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 
Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng
Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.”
2- Suy niệm :
(Giữ thinh lặng 1-2 phút để suy niệm :
a. Mẹ Maria đã sinh Chúa Giêsu trong hang lừa nghèo nàn và Mẹ hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng; còn tôi, tôi có thường xuyên suy niệm những mầu nhiệm liên quan đến cuộc đời của Chúa Cứu Thế không ?  
b. Sau khi đã gặp được Chúa Hài Nhi, các mục đồng đã vội đi báo Tin Mừng cho người khác về Hài Nhi; còn tôi, tôi đã loan báo Tin Mứng về Chúa Giêsu cho những người chung quanh chưa ?)
3- Lời nguyện :         
Lạy Chúa Giêsu, Chúa được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ nhân loại, nhưng Chúa lại được sinh ra trong hoàn cảnh nghèo nàn, trong máng cỏ bò lừa. Từ hôm nay, chúng con sẽ sống nghèo để thông cảm và chia sẻ với những người nghèo hơn chúng con. Và chúng con sẽ bắt chước những người mục đồng tích cực loan báo Tin Mừng : Đấng Cứu Thế duy nhất đã đến và đang sống giữa chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
4- Ðọc kinh : Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,
                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …
THỨ BỐN : Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.
                        Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.      
1- Lời Chúa theo thánh Luca (Lc 2,22-32) :           
“Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.
Tại Giêrusalem, có một người tên là Si-mê-on. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Ðấng Ki-tô của Ðức Chúa. Ðược Thần Khí dun dủi, ông lên Ðền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :           
"Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : Ðó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài."                     
2- Suy niệm :
(Giữ thinh lặng 1-2 phút để suy niệm :
a. Mẹ Maria và thánh Giuse đã dâng Chúa Giêsu trong đền thờ đúng theo luật dạy; còn tôi, tôi đã hiến dâng cuộc đời tôi và gia đình tôi cho Chúa chưa ? 
b. Ông Si-mê-on đã được Chúa Thánh Thần linh báo, đã   nhận ra Hài Nhi Giêsu là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài; còn tôi, tôi đã tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế duy nhất chưa ?)
3- Lời nguyện:          
Lạy Mẹ Maria và thánh cả Giuse, hai Đấng đã chu toàn lề luật khi dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, xin giúp chúng con biết dâng đời sống chúng con và những người trong gia đình chúng con cho Chúa.   
Ngày xưa, ông Si-mê-on đã được Chúa Thánh Thần linh báo, ông đã nhận ra Hài Nhi Giêsu là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài. Ngày hôm nay, nhờ ơn Thánh Thần, chúng con đã nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế duy nhất, ban sự sống trường sinh cho nhân loại. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.  
4- Ðọc kinh : Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,
                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …

* * *
THỨ NĂM : Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.
                    Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
1- Lời Chúa theo thánh Luca (Lc 2,41–52) :          
“Hằng năm, cha mẹ Ðức Giêsu trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vươt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. Xong lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.     
Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu.
Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!"
Người đáp : "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.”  
Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.”


2- Suy niệm :
 (Giữ thinh lặng 1-2 phút để suy niệm :
a. Mẹ Maria và thánh Giuse đã đi tìm Chúa Giêsu và sau ba ngày đã gặp Người trong đền thờ; còn tôi, tôi có đi tìm Chúa và gặp Người chưa ? Tôi có giữ vững lòng tin vào Chúa không ?
b. Chúa Giêsu đã chu toàn bổn phận đối với thánh Giuse và Mẹ Maria ở Nagiaret, nhưng Người không quên bổn phận cứu rỗi loài người do Chúa Cha giao phó; còn tôi, tôi đã chu toàn bổn phận đối với mọi người trong gia đình và bổn phận xây dựng Nước Chúa chưa ?)
3- Lời nguyện :         
Lạy Mẹ Maria và thánh cả Giuse, hai đấng với trách nhiệm là cha mẹ đã đi tìm Chúa Giêsu trong đền thờ. Xin hai đấng giúp chúng con biết luôn tìm ý Chúa và thực hành Lời Người dạy; đồng thời biết lo lắng, săn sóc cho những người trong gia đình được sống thánh thiện và đạo đức hơn. 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng phục và chu toàn bổn phận đối với Mẹ Maria và thánh Giuse ở Na-gia-rét, nhưng Chúa cũng không quên bổn phận cứu rỗi loài người do Chúa Cha giao phó. Xin Chúa giúp chúng con luôn chu toàn các bổn phận hằng ngày, đặc biệt là bổn phận xây dựng Nước Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
4- Ðọc kinh : Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,
                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …
2 nhận xét :

  1. "Magnificat" chỉ biết cúi đầu nhận lấy mọi chuyện Chúa gửi đến với tâm tình tri ân.

    Trả lờiXóa
  2. http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.034.gif
    Cám ơn anh ghé thăm em rất vui.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')